POČÍTADLO PREPÄŤOVÝCH IMPULZOV

POPIS

Slúži k registrácii prepäťových udalostí pričom súčasne chráni vodič, na ktorý je pripojené, proti prepätiu. Tento vodič je súčasne zdrojom energie pre napájanie elektronických obvodov počítadla. Pre prípad výpadku zdroja energie je počítadlo zabezpečené na dobu dvoch hodín z vlastného záložného zdroja. Po prekročení tejto doby dôjde k vynulovaniu stavu počítadla. Prístroj je určený najmä na dlhodobé monitorovanie podnikových elektrických sietí z hľadiska výskytu prepätí, hlavne vplyvom náhodilých udalostí. Úroveň prepätia, ktorá je prístrojom registrovaná je daná minimálnou hodnotou pretekajúceho prúdu použitou varistorovou vložkou. Ďalej uvedené parametre sú vztiahnuté na prúdovú vlnu 80/20, ktorá je štandardizovaná pre prepäťové ochrany triedy C podľa VDE 0675-6, kategórie II podľa IEC 61643-1. Montáž prístroja je nasunutím na DIN lištu a pripojením vodiča L, PE, alebo len pripojením na vodiče L,PE. Informácia o stave počítadla je dobre čitateľná na trojmiestnom LED displeji.
Počítadlo registruje prepätia, ktoré vyvolajú prúd zemniacim vodičom min. 20 A. Podľa napätia použitej varistorovej vložky 275V, 385V alebo 550V je minimálna hodnota prepätia, ktorá je prístrojom registrovaná 650V, 950V alebo 1400V.
Prístroj registruje všetky prepäťové impulzy, ktorých energia zodpovedá vlne 8/20 pri vrcholovej hodnote prúdu na výstupe varistora min. 20 A.
Významnou výhodou použitia pristroja PPI je, že pri sledovaní výskytu prepäťových javov je súčasne zabezpečená i ochrana proti prepätiu v mieste nasadenia. Po dostatočne dlhom období je možné na miesto prístroja PPI namontovať sériove vyrábanú prepäťovú ochranu typu PU-C, alebo PU-B a prístroj použiť pre sledovanie na inom mieste rozvodnej siete.


POUŽITIE

Prepäťové javy v elektrických rozvodoch nie sú ničím novým, donedávna však neboli pokladané za významne nebezpečné pre chod najmä priemyslových systémov. Rastúca zložitosť technologických zariadení, ich agregácie do automatických liniek alebo navzájom úzko nadväzujúcich prevádzkových systémov, to všetko za súčasného veľmi významne rastúceho podielu na prepätie veľmi citlivej elektroniky v uvedených zariadeniach, podstatne zvýšilo nebezpečie škôd a ich veľkosť v dôsledku prepäťových javov. Zdroje prepäťových javov sú z pohľadu priemyselnej prevádzky:
   vonkajšie 1.- búrková činnosť - údery blesku
                 2.- spínacie procesy v rozvodných sieťach
   vnútorné  3.- vyvolané technologickými procesmi, spravidla ide o spínacie procesy výkonových prvkov.

Frekvencia výskytu prepäťových javov môže byť veľmi rozdielna, aj 8-9 rádov.
Popri nízkej frekvencii výskytu nebezpečných prepäťových javov, z ktorého vyplýva potreba dlhodobého monitorovania stavu siete, sú dôležité i miesta, na ktorých prepäťové javy sledujeme. S počtom bodov sledovania rastie i potrebný počet prístrojov, pretože, ako bolo uvedené, len dlhodobé sledovanie môže dať dostatočne objektívny obraz o stave rozvodnej siete z hľadiska prepätí.

Prednostne doporučujeme sledovať výskyt prepätí na miestach:
- Prevádzkové priestory s nebezpečím požiaru alebo výbuchu. Tieto priestory je veľmi vhodné hneď' pri ich zriaďovaní vybaviť prepäťovými ochranami. Pristroj PPI je vhodný v prípade. že je nasadený na všetky vstupy, pretože má v sebe integrovanú prepäťovú ochranu kategórie C, musí však byť na všetky fázy i nulový vodič nainštalovaný samostatne.
Hlavné rozvádzače - nn strana elektrickej prípojky registruje prepäťové javy prichádzajúce z externej rozvodnej siete.
- Podružné rozvádzače, z ktorých sú napájané miesta výrobných systémov, u ktorých i krátko-dobé odstavenie vedie k podstatnému narušeniu výrobného procesu a značným škodám. Podružné rozvádzače, z ktorých sú napájané zložité a drahé (spravidla CNC) technologické zariadenia, ktorých poruchy sú servisne (časove i nákladove) veľmi náročné, a v dôsledku toho hrozia i značné straty produkcie.
- Miesta el. rozvodov, ktoré môžu vytvárať s ohľadom na blízke údery blesku anténne efekty, zvlášť pokiaľ konštrukcia objektu nezabezpečuje dostatočné tienenie.

Pri vyhodnocovaní informácií (počty impulzov) získaných prístrojom PPI doporučujeme zohľadňovať najmä nasledujúce okolnosti:
- doba sledovania - krátkodobé sledovanie, t.zn. v dňoch alebo týždňoch má len veľmi
obmedzenú vypovedaciu hodnotu
- výskyt búrkovej činnosti v blízkom okolí v sledovanom období
- miesto nasadenia prístroja - prepätia prichádzajúce z externej rozvodnej siete sa vetvením a dĺžkou vedenia utlmujú, analogicky to platí vo vzťahu k zdrojom prepätia vo vnútornej rozvodnej sieti.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE
Menovité napätie siete UN 230 V
Registrácia pulzu (8/20) IMIN 20 A
Rozsah počítadla max. 999
Rozmery   72 x 65 x 112 mm
Materiál puzdra   PAD 6.6
Pripojovacie vodiče   4 - 35 mm2
    max Ø vodiča 7,5 mm
INTEGROVANÁ PREPÄŤOVÁ OCHRANA
Menovitý zvodový prúd vložky ISN (8/20) 15 kA
Maximálny zvodový prúd vložky ISNmax. (8/20) 40 kA
Skratová odolnosť   25 kA
Predradené poistky   < 100 A gL/gG
 
OBJEDNÁVACIE ÚDAJE
typ obj.č.

PPI

97.001